Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας

14 Νοε 2014

Ο Ν. 3913/11 που διέπει τη διάρθρωση και λειτουργία του παρόχου αεροναυτιλίας δεν διασφαλίζει τον σαφή διαχωρισμό του από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας και, κατά συνέπεια, δεν εγγυάται την αυτοτέλειά του. Λόγω της έλλειψης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειάς του, δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης και υποβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΕΚ 1070/09, άρτιου, ρεαλιστικού και αποτελεσματικού σχεδίου επιδόσεων κατά τις προβλέψεις των ΕΚ 691/2010 και ΕΚ 390/2013.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΥΑ 1090/2014, όπως συμπληρώθηκε με την αρ. πρωτ. Οικ. 2/81453/A0024 της 16.10.2014, παραχωρήθηκε η διαχείριση των εσόδων της αεροναυτιλίας στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους για την αποπληρωμή δανειακών συμβάσεων που δεν σχετίζονται με την αεροναυτιλία, με συνέπεια τη δυσχερή εφαρμογή του Ενιαίου Ουρανού και του FAB Blue Med.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Εφαρμόζει η Ελλάδα το άρθρο 4 ΕΚ 549/2004 αναφορικά με τον επαρκή διαχωρισμό σε λειτουργικό επίπεδο του παρόχου από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας και την ΥΠΑ και τα άρθρα 14 και 15 παρ. 2 του ΕΚ 1070/2009;
2. Δύνανται τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα τέλη αεροναυτιλίας για σκοπούς πληρωμής του δημοσίου χρέους ή αλλότριους σκοπούς, και συμμορφώνεται η Ελλάδα με το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 και τα άρθρα 5, 6, 8 του ΕΚ 1191/2010;
3. Τι μέτρα θα πάρει προκειμένου να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας;

 

 Απάντηση της κ. Bulc εξ ονόματος της Επιτροπής στις 10 Δεκεμβρίου 2014.

 

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) ολοκλήρωσε την τελευταία τακτική επιθεώρηση τυποποίησης της ελληνικής Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας (ΕΕΑΑ/HANSA) τον Ιανουάριο του 2014. Ο EASA προέβη στην ακόλουθη παρατήρηση «Συγκεκριμένα, επιτεύχθηκε τελικώς ο κατάλληλος διαχωρισμός από τον Ελληνικό Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΓΦΠΥΑΝ/ΗΑΝSΡ), τουλάχιστον σε λειτουργικό επίπεδο, καθώς η λειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας ορίζεται σαφώς στο πλαίσιο της διοίκησης της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (στην οποία υπάγονται τόσο η HANSA όσο και ο ΗΑΝSΡ) και καθορίστηκαν νέοι ανεξάρτητοι δίαυλοι αναφοράς για τις δύο οντότητες ... Στο Υπουργείο Μεταφορών υποβλήθηκε τροποποιητικό νομοσχέδιο για τον οργανωτικό διαχωρισμό της ΕΕΑΑ από τη διοίκηση της ΥΠΑ, καθώς και για το δικαίωμα της ΕΕΑΑ να διαθέτει επαρκείς πόρους». Η Επιτροπή αναμένει την επιβεβαίωση της έγκρισης/κύρωσης του εν λόγω νομοσχεδίου.

2. Η γενική απαίτηση για τον υπολογισμό και την επιβολή των τελών αεροναυτιλίας είναι ότι αυτά πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος των υπηρεσιών και διευκολύνσεων αεροναυτιλίας. Τα τέλη που επιβάλλονται προορίζονται για τη χρηματοδότηση του κόστους παροχής αυτών των υπηρεσιών, όπως προβλέπονται και εφαρμόζονται δυνάμει του περιφερειακού σχεδίου αεροναυτιλίας του ΔΟΠΑ για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Το κόστος του χρέους που αφορά τομείς μη σχετιζόμενους με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας δεν αποτελεί μέρος της βάσης του κόστους αεροναυτιλίας.

3. Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση των ευθυνών της για την επίτευξη της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ και θα κάνει χρήση των δυνατοτήτων της όπου ενδείκνυται.