Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Απαλλαγή των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

27 Νοε 2014

Σύμφωνα με έρευνα της KPMG και της Copenhagen Economics για λογαριασμό της ΕΕ «VAT in the public sector and exemptions in the public interest» (2011) προκύπτει ότι ανάμεσα στις 26 χώρες της ΕE μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αυστρία και η Ουγγαρία δεν απαλλάσσουν τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τον ΦΠΑ, όπως αυτό ισχύει για τις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα χαίρουν της απαλλαγής ΦΠΑ ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία, καθώς έχουν κριθεί ως κοινωνικού χαρακτήρα. Με δεδομένο τον κοινωνικό χαρακτήρα και των ΜΦΗ, οι οποίες, ελλείψει, δημοσίων δομών στην Ελλάδα, επωμίζονται τον κύριο όγκο της φροντίδας των ηλικιωμένων και τις μεγάλες μειώσεις των αποδοχών των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Με ποιο τρόπο μπορούν να ξεπεραστούν οι διακρίσεις που δημιουργούνται τόσο μεταξύ του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, όσο και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ;
2. Προτίθεται να επανεξετάσει το άρθρο 132 υπό το φως της παρούσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, προκειμένου να μην αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους η ερμηνεία του «κοινωνικού χαρακτήρα» και να απαλλαγούν από το ΦΠΑ και οι ιδιωτικές ΜΦΗ ως ένα απτό μέτρο κοινωνικής αλληλεγγύης και αντίβαρο στις μειώσεις των συντάξεων;

 

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής στις 8 Ιανουαρίου 2015.

 

Η Επιτροπή επίγνωση του γεγονότος ότι το άρθρο 132 της οδηγίας ΦΠΑ, ενδεχομένως σε συνδυασμό με το άρθρο 133 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, μπορεί να συνεπάγεται τη διαφορετική μεταχείριση σε θέματα ΦΠΑ των διαφόρων παρόχων που ασκούν το ίδιο είδος δραστηριότητας. Ορισμένοι πάροχοι ενδέχεται να επωφελούνται από τη φορολογική απαλλαγή προς το δημόσιο συμφέρον, βάσει του άρθρου 132 της οδηγίας ΦΠΑ, ενώ άλλοι όχι. Επιπλέον, λόγω της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στα κράτη μέλη, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στη μεταχείριση σε θέματα ΦΠΑ σε όλη την ΕΕ.

Οι κανόνες περί ΦΠΑ για τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών απαλλαγών προς το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 132 της οδηγίας ΦΠΑ, είναι επί του παρόντος υπό επανεξέταση. Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε η συνοπτική έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την εν λόγω επανεξέταση. Δεν θα πρέπει να αναμένεται κάποια πιθανή νομοθετική πρόταση πριν από τις αρχές του 2016. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας πιθανής πρότασης δεν μπορεί να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, αλλά, εάν υπάρξει σχετική πρόταση, θα έχει ως στόχο τη μείωση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και την επίτευξη μεγαλύτερης εναρμόνισης σε όλη την ΕΕ.