Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέο πλαίσιο για το κράτος δικαίου

30 Ιαν 2015

Το κράτος δικαίου αναφέρεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ως μία από τις αξίες στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση, από κοινού με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Το κράτος δικαίου αναφέρεται επίσης στο προοίμιο της ΣΕΕ και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προαναφερθείσες αξίες και αρχές δεν διασφαλίζονται επαρκώς και δεν προστατεύονται εξίσου σε όλα τα κράτη μέλη.

Η ΕΕ χρειάζεται ένα αποτελεσματικό μέσο, σε συμπλήρωση του Άρθρου 7 της ΣΕΕ, για τις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη δεν παρέχουν προστασία από τις διακρίσεις, την περιθωριοποίηση και την καταδίωξη. Υπάρχει σοβαρή ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού παρακολούθησης όσον αφορά τις διακρίσεις και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Το Κοινοβούλιο έχει πολλές φορές απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, οι πιο πρόσφατες των οποίων ήταν το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1) και το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2014 για την αξιολόγηση του συστήματος δικαιοσύνης όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου(2).

Στις 11 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση που όριζε ένα πλαίσιο για την προστασία του κράτους δικαίου και, στις 16 Δεκεμβρίου 2014, το Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει έναν ετήσιο διάλογο σχετικά με το κράτος δικαίου. Παρόλο που αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν πρόκειται για τον αποτελεσματικό μηχανισμό που ζήτησε το Κοινοβούλιο για την τακτική αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού που θα διασφαλίζει ότι οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ τηρούνται στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη δήλωση που διατύπωσε το 2013 ότι «ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων»;

 

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0231.